Klachtenregeling

Overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die een behoorlijke behandeling van klachten waarborgt, gelet op
hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), heeft Menszaken B.V. besloten de volgende klachtenregeling vast te stellen:

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Klachtrecht
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Menszaken B.V. zich in de uitoefening van haar taken jegens hem/haar of een
ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Menszaken B.V.
2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van Menszaken B.V. wordt aangemerkt als een
gedraging van Menszaken B.V..

Artikel 2 Behoorlijke behandeling
Menszaken B.V. draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen met
inachtneming van vertrouwelijkheid.

Artikel 3 Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op de behandeling van schriftelijke klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de
klager en die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 5, eerste lid, a tot en met d, van deze regeling.

Artikel 4 Mondelinge/andere klachten
1. Bij de behandeling van mondeling of per e-mail ingediende klachten dan wel klachten die betrekking hebben op een gedraging
jegens een ander dan de klager, neemt Menszaken B.V. in ieder geval de vereiste zorgvuldigheid in acht.
2. Menszaken B.V. wijst de klager die een mondelinge klacht of een klacht per e-mail heeft ingediend, op de mogelijkheid een
schriftelijke klacht in te dienen.
II. De behandeling van klaagschriften

Artikel 5 Indienen van een klacht
1. Het klaagschrift wordt ondertekend verzonden en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
d. het klaagschrift moet zijn gericht aan:
Menszaken B.V.
Beverlaan 3
5691 GA Son

Artikel 6 Staken behandeling
1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan Menszaken B.V. nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van
zijn klacht tevreden gesteld kan worden.
2. Zodra Menszaken B.V. naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen,
vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.

Artikel 7 Ontvangstbevestiging
Menszaken B.V. bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen een week.

Artikel 8 Klachtbehandeling
1. De directeur van Menszaken B.V. is belast met de behandeling van de klacht.
2. Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van de directeur, wordt de klacht behandeld door de
administrateur/accountant van Menszaken B.V.

Artikel 9 Geen verplichting tot klachtbehandeling
1. Menszaken B.V. is niet verplicht de klacht te behandelen indien deze klacht betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtregeling is behandeld;
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. waartegen door de klager (administratief) beroep kan of kon worden ingesteld;
d. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;
e. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2. Menszaken B.V. is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, door Menszaken B.V. schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 10 Afschrift aan aangeklaagde
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 11 Horen
1. De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 12 Termijnen
1. De klacht wordt binnen vier weken na ontvangst afgehandeld.
2. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 13 Klachtafdoening
1. Menszaken B.V. stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
2. Ingeval de klager zich door de behandeling dan wel de afdoening van de klacht onvoldoende recht voelt aan gedaan bestaat de mogelijkheid tot beroep bij een onafhankelijke derde.
3. Dit beroep dient gericht te worden aan:

Boraz BV
Dhr. Drs. P.P. van der Vliet Directeur
Adelheidstraat 145
2595 EV Den Haag

a. De onafhankelijke derde brengt binnen vier weken een schriftelijk advies uit aan de directeur.
b. Verlening van de in lid 13a genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
b. De onafhankelijke derde zendt tevens een kopie van zijn advies aan de klager.
c. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
4. Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. 5. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.

Artikel 14 Klachtregistratie
1. Menszaken B.V. draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende schriftelijke klachten en zal deze gedurende een periode van 5 jaar na dato bewaren.