Algemene leveringsvoorwaarden

 • Artikel 1: Toepasselijkheid
  • 1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Menszaken, hierna te noemen leverancier, en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van workshops, cursussen,trainingen en individuele coaching.
  • 1.2Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Intakegesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de training/cursus met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een training/cursus of het verplaatsen van het startmoment van de training/cursus.
 • Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
  De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde opdrachtbevestiging.
 • Artikel 3: Annulering of verplaatsing door opdrachtgever
  • 3.1De opdrachtgever heeft een bedenktermijn van ten minste 14 dagen alsmede het recht op annulering  met een schriftelijke bevestiging aan de leverancier.
  • 3.2Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor de aanvang van de eerste trainings-/cursusdag kosteloos geschieden.
  • 3.3Bij annulering korter dan 4 weken voor de eerste trainings-/cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het trainings-/cursusgeld te vergoeden.
  • 3.4In het geval dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training/cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen  recht op vermindering van betaling.
 • Artikel 4: Annulering door leverancier
  Leverancier heeft het recht de training/cursus te annuleren of deelname van opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever geen verplichting heeft tot betaling van het overeengekomen bedrag.
 • Artikel 5: Vervanging
  De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) kan in overleg een ander aan de training/cursus laten deelnemen. Vervanging na de start van een training/cursus is niet meer toegestaan.
 • Artikel 6: Prijzen
  Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.
 • Artikel 7: Vertrouwelijkheid
  • 7.1De leverancier draagt er zorg voor dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie van opdrachtgever zoals, maar niet  beperkt tot, marktinformatie, productinformatie, organisatorische en personele informatie, vertrouwelijk zal worden behandeld.
  • 7.2Deze vertrouwelijkheid zal eveneens contractueel worden overeengekomen met door de leverancier ingehuurde onderaannemers.
 • Artikel 8: Betaling
  • 8.1De leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door leverancier aangegeven wijze.
  • 8.2De reis- en arrangementskosten alsmede de verplichte literatuur in verband met deelname aan een training/cursus zijn niet bij het bedrag inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 8.3Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
  • 8.4De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 • Artikel 9: Auteursrechten
  • 9.1Het auteursrecht op het door de leverancier uitgegeven materiaal berust bij de leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.
  • 9.2Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van de leverancier, berust uitsluitend bij de leverancier.
 • Artikel 10: Aansprakelijkheid
  • 10.1Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat
  • 10.2Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
  • 10.3Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  • 10.4Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van derde aan te spreken.
 • Artikel 11: Klachtenprocedure
  Op verzoek van opdrachtgever zal leverancier aan hem een exemplaar van de klachtenprocedure ter beschikking stellen.
 • Artikel 12: Toepasselijk recht
  Op iedere overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.