Incompany Training

Een lerende organisatie leert met en van elkaar en een incompany training sluit daar goed bij aan. Via onze bouwstenen geven we u graag een beeld van wat wij allemaal kunnen faciliteren én maken we het voor u een stuk makkelijker om samen tot een passend programma te komen.

Ook kunnen we voor u een ONLINE maatwerktraining verzorgen.

Mogelijke bouwstenen (modules) waaruit u kunt kiezen

 

Bouwstenen Korte omschrijving Duur/ tijd
Kick-off Elke incompany training start bij Menszaken met een kick-off. Tijdens deze bijeenkomst geeft HR/directie de aftrap zodat zij vanuit hun functie het ‘waarom’ van de training kunnen toelichten. Daarna krijgen de deelnemers de gelegenheid ons te vertellen waar hun ontwikkelwensen liggen. Op deze manier kunnen we nog meer maatwerk bieden door de deelnemers zelf aan te laten geven waar voor hen de focus op mag komen te liggen (uiteraard binnen de kaders van het aangeboden programma). 1 dagdeel
Basis communicatie Deze module raden we als basis aan voor iedere groep die start met het ontwikkelen van communicatieve en leiderschapsvaardigheden. Het behandelt de basiskennis en -vaardigheden zoals luisteren, samenvatten, doorvragen, beïnvloeden en beïnvloed worden 2 dagdelen
Aanspreken en feedback geven In dit onderdeel staan we stil bij wat de verschillen zijn tussen iemand aanspreken en iemand feedback geven. Aan de hand van praktijkcasussen oefenen we met beide modellen. 1 dagdeel
Opkomen voor je belang Opkomen voor het eigen belang met behoud van relatie is voor ieder mens van belang. Leidinggevend monteurs en projectleidershebben naast hun eigen belang te maken met de belangen van de klant, de uitvoerder, de projectleider en medewerkers, hun organisatie, enz. Zolang deze belangen overeenkomen is er niets aan de hand. Maar de realiteit is dat er naast gezamenlijke ook vaak verschillende belangen zijn. In dit onderdeel oefenen we het opkomen voor het eigen belang met behoud van relatie. Tijdens deze dag werken we met een trainingsacteur. 2 dagdelen
Effectief overleggen Deze module behandelt hoe je effectief en resultaatgericht aan een overleg kunt deelnemen en/of het overleg kunt leiden. We staan stil bij de basisvaardigheden rondom beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming en beïnvloeden. Bij twee dagdelen: Dit thema leent zich uitstekend om te oefenen met nieuw gedrag met behulp van grotere ‘doe’-opdrachten. Hierbij dienenwe wel rekening te houden met de mogelijkheden diede locatie biedt. 1 of 2 dagdelen
Lastige gesprekken Met behulp van een trainingsacteur gaan we aan de slag met de eigen praktijkvraagstukken van de deelnemers. Tijdens deze dynamische bijeenkomst wordt er actief geoefend en geëxperimenteerd met nieuw gedrag. 1 dagdeel
Situationeel leidinggeven Ieder mens en elk team is weer anders en voortdurend in ontwikkeling. De stijl van leiderschap moet mee veranderen om de juiste ondersteuning te bieden. Tijdens dit onderdeelgeven we inzicht in de verschillende stijlen van leiderschap die medewerkers en hun team nodig hebben. Deze module bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel besteden we aandacht aan het individu binnen het team en in het tweede dagdeel kijken we naar het team als geheel. 1 of 2 dagdelen
Leermeesterschap: drie manieren van leren Er zijn verschillende manieren waarop men iemand anders iets kan leren, namelijk door middel van: 1) voordoen, 2) instructie geven, 3) coachen. In dit onderdeel gaan we alle drie de manieren actief oefenen en leren we te begrijpen wanneer welke methode het meest effectief is. Naast dat we op vaardigheidsniveau aan de slag gaan, gaan we ook kijken wat het inhoudt om in de rol van ‘leermeester’ te zitten: - Wat vind je leuk? - Wat houd je tegen? - Wat heb je nodig van jouw organisatie om hier vorm aan te geven? 2 dagdelen
Zakelijke gespreksvoering Elke leidinggevende krijgt (bijna) altijd wel met zakelijke gespreksvoering te maken of heeft de wens om hier vorm aan te geven. Afhankelijk van de ‘soort’ gesprekken die horen bij de functie en de organisatie, gaan we 1 of 2 dagdelen oefenen met ‘het gesprek’. Hierbij kan men denken aan: doelstellingsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. Bij dit onderdeel werken we met een trainingsacteur. 1 of 2 dagdelen
Planning Leidinggevend monteur Vanuit de hoofdplanning leert men een detailplanning te maken voor de werkzaamheden op de bouw, waarbij een goede taakverdeling ontstaat voor de montagemedewerkers. 1 dagdeel
Planning Projectleider Hoe dien je een hoofdplanning op te zetten aan de hand van mijlpalen en het kritische pad?Vervolgenskijken we hoe je een planning optimaliseert, zonder daarbij de mijlpalen en het kritische pad uit het oog te verliezen. 1 dagdeel
Voortgangsbewaking Leidinggevend monteur We bespreken hoe je de voortgang van de werkzaamheden inzichtelijk kan maken en hoe je deze aan de projectleider c.q. het bedrijfsbureau dient terug te koppelen. 1 dagdeel
Voortgangsbewaking Projectleider Men leert om de voortgang van de uitvoerende werkzaamheden te bewaken aan de hand van planning en de stand van zaken. 1 dagdeel
Werkvoorbereiding en tekening lezen Leidinggevend monteur We behandelenhoe je om kunt gaan met de documentenstroom op een bouwplaats Daarnaast besteden we aandacht aan de technische tekeningen en de inhoud hiervan. Vervolgens welke taken deel uitmaken van de werkvoorbereiding, zoals tijdig afroepen materiaal, materieel en voldoende manschappen 1 dagdeel
Meer- en minderwerk (opname van afhandeling) Leidinggevend monteur We gaan in op de begrippen van meer- en minderwerk. Daarnaast bespreken we de wijze waarop men meer- en minderwerk moet vastleggen en terugkoppelen aan de projectleider c.q. het bedrijfsbureau. 1 dagdeel
Duurzame technieken We bieden voor het onderwerp ‘duurzame technieken’ standaard 1 dagdeel aan, maar dit kan worden uitgebreid naar meerdere dagdelen.In overleg bieden we onder andere de volgende onderwerpen aan: - Warmtepompen (en bronsystemen) - WTW systemen - Energie efficiëntie (inregelen systemen) - Zonneboilersystemen / PV systemen Maatwerk is tevens mogelijk. Hiervoor dient dan een nadere inventarisatie plaats te vinden over leerbehoefte, onderwerp, diepgang, etc. 1 dagdeel
Veilig werken Leidinggevend monteur We bespreken de veiligheidsaspecten op en rondom de bouwplaats, het maken van LMRA, assertief reageren op onveilige situaties, etc. 1 dagdeel
Projectmatig werken Projectleider We behandelen de aspecten met betrekking tot projectmatig werken, waarbij we vooral aandacht besteden aan het gestructureerd een project opzetten. - Opstellen PvA (plan van aanpak) - Coördineren engineering - Coördineren werkvoorbereiding 1 dagdeel
Proces & kosten bewaking deel 1 Projectleider Men leert kosten en uren te bewaken op een project aan de hand van voortgangsopnames en rapportages. Daarnaast leert men een correcte nacalculatie op te stellen en vanuit hier een goede projectevaluatie op te stellen. 2 dagdelen